359.49.17 hectare grond geruild in het eerste half jaar 2018

Grootste kavelruil Wieringermeerpolder
21 februari 2018
Kennismiddag Landbouwverkeer 10 januari 2019
3 januari 2019

359.49.17 hectare grond geruild in het eerste half jaar 2018

STIVAS heeft in 2016 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een POP3 toezegging van € 3,3 miljoen ontvangen waarmee gewerkt wordt aan de  verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven in Noord-Holland. De bijdrage bestaat voor de helft uit een EU-subsidie en de helft uit een bijdrage van de provincie Noord-Holland. Het project heeft de titel Kavelruil Werkt!

In de eerste helft van 2018 heeft STIVAS in het POP3-project Kavelruil Werkt! ruim 359 hectare grond geruild. Hiervoor waren vier kavelruilen nodig waarbij in totaal 26 partijen betrokken waren.
De kavelruilen kregen klinkende namen mee als Schelpenruil 2.0, Schagerwad, Speketer en Rond de Volgerweg.

In de kavelruil Schagerwad is ook  0,7 hectare grond voor natuur op de juiste plek geruild en welke nu voor natuur ingericht kan worden waarmee het Natuur Netwerk Nederland (NNN) weer een klein stukje verder is gerealiseerd.
Meer informatie over deze kavelruilen op de projectwebsite www.kavelruilwerkt.nl

Met de realisatie van de laatste kavelruil Rond de Volgerweg afgelopen juni heeft STIVAS de projectdoelstelling voor 2018, te weten 325 hectare geruilde grond, met 35 hectare overschreden. Voor de tweede helft 2018 zijn de vooruitzichten positief zodat wij eind 2018 de totale projectdoelstelling van 1.650 hectare ruilen verwachten te behalen aldus STIVAS directeur Erwin van den Berg.

STIVAS zal daarom na de zomer een wijzigingsverzoek bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) indienen om de projectdoelstelling tot en met 2021 met 1.000 hectare kavelruil op te mogen hogen.

Kadaster- en notariskosten
In totaal is met de vier kavelruilen afgerond een bedrag van € 56.381,– aan kadaster- en notariskosten gemoeid. Dit bedrag is inclusief kadastrale splitsings- en inmeetkosten uitgevoerd door het Kadaster. STIVAS financiert deze kosten vanuit het project POP3-project Kavelruil Werkt!

Investeringen bereikbaarheid en bewerkbaarheid
Op dit moment wordt bij de deelnemers van de kavelruilen geïnventariseerd welke investeringen in bereikbaarheid en bewerkbaarheid op de nieuw verworven percelen gewenst zijn. Daarvoor kunnen
ondernemers vanuit het project Kavelruil Werkt! een vergoeding van 40% met een maximum van € 800,- per verworven hectare ontvangen.

STIVAS
STIVAS staat voor verduurzaming van de agrarische en groene ruimtelijke structuur. STIVAS faciliteert agrarische bedrijven, provincies, gemeentes, waterschappen, natuurorganisaties en andere organisaties bij gebiedsontwikkeling in de Groene Ruimte met dienstverlening op het gebied van inventarisaties, structuuronderzoeken, advisering over verkavelingsmogelijkheden, begeleiding en uitvoering van  kavelruil, GIS-diensten, project- en procesmanagement.
De kracht van STIVAS is het persoonlijk contact met individuele ondernemers en vertegenwoordigers van betrokken overheden en organisaties. Vanuit vertrouwen dat over en weer ontstaat handelen én zo gezamenlijk tot resultaten komen.