Agrarische structuurverbetering en realisatie infrastructuur hand in hand bij kavelruil Kooibrug

Kavelruilproces levert resultaat in Noordpolder met kavelruil ‘Slotblik’
21 december 2017
Stivas realiseert in 2017 zeer positieve resultaten met POP3-project Kavelruil Werkt!
10 januari 2018

Agrarische structuurverbetering en realisatie infrastructuur hand in hand bij kavelruil Kooibrug

Eenvoudig was het niet, maar het bewijs is met het ondertekenen van de akte van kavelruil ‘Kooibrug’ geleverd. Realisatie van nieuwe infrastructuur en agrarische structuurverbetering kunnen samengaan. Gemeente Heiloo heeft gronden verworven voor het tracé van de afslag A9 bij de Lagelaan. Enkele agrarische ondernemers vergroten hun grondpositie bij of in de buurt van het bedrijf. De akte van kavelruil Kooibrug is op vrijdag 22 december gepasseerd bij het Uitgeester Notariaat.

Kavelruilovereenkomst
In de kavelruil hebben 15 partijen zich aan elkaar verbonden en hebben tezamen ruim 73 hectare met elkaar geruild. De kavelruilovereenkomst is op donderdag 7 december jl. ondertekend door alle partijen, tijdens een gezamenlijke feestelijke bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis van Heiloo. De huidige verkaveling is daar door wethouder Opdam van de gemeente Heiloo symbolisch versneden in de vorm van een taart versierd met een  eigendomskaart.

Structuurverbetering
In kavelruil Kooibrug is sprake van forse verbetering van de agrarische structuur en is het wegtracé tussen de Oosterzijweg en de Kanaalweg via de kavelruil vrij geruild. Landschap Noord-Holland wordt volledig met grond gecompenseerd voor natuur die als gevolg van de aan te leggen afslag verloren gaat en kan de oppervlakte natuur zelfs uitbreiden. De Golfbaan Oosterzij realiseert voldoende ruimte voor een driving range en de toegang er naar toe.

De kavelruil zorgt ook voor een aanzienlijke verbetering van de agrarische structuur. Boeren met landbouwgrond verder van de boerderij gelegen, ruilen bijvoorbeeld met grond dat dichterbij de boerderij ligt. Zo is er minder versnippering van de grond die bewerkt moet worden; er ontstaan meer aaneengesloten percelen. Een voordeel is dat er minder landbouwverkeer zal zijn en dat was een van de doelstellingen vooraf.
Door partijen is lang onderhandeld over de randvoorwaarden om deel te nemen aan de kavelruil. Voor de projectbegeleiders was de uitdaging om alle partijen aan elkaar te binden. Dit is met de ondertekening van overeenkomst en akte van kavelruil gelukt.

POP3-subsidie
De Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas) heeft in 2016 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een POP3 toezegging van € 3,3 miljoen ontvangen voor de  verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven in Noord-Holland. De bijdrage bestaat voor de helft uit een EU-subsidie en voor de helft uit een bijdrage van de provincie Noord-Holland. Het project heeft de titel ‘’Kavelruil Werkt!’’.

De kadaster- en notariskosten voor deze kavelruil worden vergoed vanuit het project ‘’Kavelruil werkt!”. Ondernemers kunnen een bijdrage krijgen in investeringen in bereikbaarheid en bewerkbaarheid .