Stivas en Kadaster gaan samenwerken

Kavelruil Werkt!
5 januari 2017
Stivas ontvangt POP3-subsidie
5 januari 2017

Stivas en Kadaster gaan samenwerken bij verbetering verkavelingsstructuur landbouwbedrijven in Noord-Holland

De Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur heeft in juli van dit jaar van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een beschikking POP3 bijdrage ten behoeve van de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven in Noord-Holland ontvangen. De bijdrage bestaat voor de helft uit een EU-subsidie en de helft uit een bijdrage van de provincie Noord-Holland.

Stivas is al ruim 50 jaar actief in Noord-Holland maar slaat ook zo nu en dan haar vleugels uit naar andere provincies. Het Kadaster is landelijk actief op het gebied van (vrijwillige) kavelruil. En zo komen de beide partijen elkaar meer en meer tegen en blijkt er sprake te zijn van een aanvulling op elkaars diensten.

Afgelopen jaren werkten de beide organisaties daarom incidenteel al samen en deze samenwerking is nu nog meer concreet gemaakt vooral ten behoeve van agrarische structuurverbetering en andere gebiedsgerichte ontwikkelingen in Noord-Holland.

Directe aanleiding vormt de POP3 subsidie waarmee Stivas in de periode 2016 tot en met 2022 voorbereiding en uitvoering geven aan de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven in Noord-Holland middels het instrument vrijwillige kavelruil. Deze vorm van kavelruil is opgenomen in de artikelen 85 tot en met 88 in de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG). Het Kadaster gaat vanuit haar wettelijke taak Stivas ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van kavelruilprojecten.

Omgekeerd kan de deskundigheid aanwezig bij Stivas het Kadaster verder helpen bij diverse projecten waar het Kadaster de komende jaren actief in is. Er is dus nadrukkelijk sprake van een wederzijdse dienstverlening waarmee over en weer elkaars kwaliteiten benut worden. Dat is de basis voor een goede samenwerking.

Stivas directeur Erwin van den Berg is blij met de samenwerking omdat deze uitgaat van elkaars krachten en gericht is op een optimale inzet voor enerzijds de agrarische sector en anderzijds publieke opdrachtgevers oftewel een toekomstbestendige en duurzame verkaveling.

Stivas

Stivas is een zelfstandige stichting die zich bezig houdt met verbetering van de (agrarische) ruimtelijke structuur. Hierbij ondersteunt de stichting agrarische bedrijven, overheden en andere belanghebbenden door het uitvoeren van structuuronderzoeken, advisering over verkavelingsmogelijkheden, begeleiding en uitvoering van vrijwillige kavelruil en advisering op alle terreinen van de agrarische structuur. De kracht van de organisatie is het contact met de individuele ondernemer.

Kadaster

Het Kadaster is op grond van artikel 2, lid 2 van de Organisatiewet Kadaster met de hem bij of krachtens de Kadasterwet of andere wetten opgedragen taken. In artikel 2, lid 3 van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) is aan het Kadaster de taak opgedragen bijstand te leveren bij de uitvoering van overheidsbeleid gericht op de verbetering van de kwaliteit van het landelijke gebied. Voorbereiding en uitvoering van kavelruilprojecten als bedoeld in de artikelen 85 t/m 88 van de WILG behoren tot de wettelijke taak van het Kadaster.