Kavelruil Werkt!

Stivas en Kadaster gaan samenwerken
5 januari 2017

De Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur(Stivas) heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een POP3 toezegging van € 3,3 miljoen ontvangen waarmee gewerkt wordt aan de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven in Noord-Holland. De bijdrage bestaat voor de helft uit een EU-subsidie en de helft uit een bijdrage van de provincie Noord- Holland. Het project heeft de titel Kavelruil Werkt!

In het afgelopen jaar heeft Stivas met inzet van de toegezegde POP3 subsidie voor het project Kavelruil Werkt! in totaal 10 kavelruilen afgerond met een kavelruilakte. Het betreft in totaal afgerond 330 hectare aan geruilde grond. Bij de gerealiseerde ruilen waren in totaal 53 partijen betrokken. Daarmee is de projectdoelstelling voor 2016, te weten 150 hectare geruilde grond ruimschoots overtroffen.

Stivas is bijzonder blij met deze vliegende start die goed laat zien dat ondernemers in Noord-Holland de focus op een duurzame bedrijfsvoering hebben liggen en nadenken over de verkavelingsstructuur van hun bedrijven. “Overigens gaan we niet achterover leunen met dit resultaat,” aldus Stivas directeur Erwin van den Berg; “Mochten agrarische ondernemers kavelruil ideeën hebben dan kunnen ze zich bij ons melden en gaan we het gesprek aan.” Voor 2017 staat opnieuw 300 hectare aan kavelruil als ambitie genoteerd.

In verschillende kavelruilen zijn ook andere maatschappelijke doelstellingen zoals water en natuur gerealiseerd. Daarmee is respectievelijk 4,5 hectare en bijna 5 hectare grond gemoeid.

Kadaster- en notariskosten

Naast de vier kavelruilen Rondje Texel 1; Makamast; Rondje Texel 2 en Koorn die in het voorjaar bij notarieel zijn gepasseerd zijn na de zomer de volgende kavelruilen via een notariële akte vastgelegd:

  • op Texel de kavelruil Haneplas – Zeeburg waarbij 130 hectare grond tussen 12 partijen is geruild;
  • in het gebied van het voormalige Wieringerrandmeer zijn de crossing kavelruilen Het Nieuwland en Erfgoed Mostert gepasseerd respectievelijk 50 ha (4 partijen) en 19 hectare (3 partijen);
  • Kavelruil De Buren afgerond 22 hectare tussen 5 partijen;
  • Kavelruil Het Ambacht afgerond 19 hectare tussen 7 partijen;
  • Kavelruil Zeeweg – Schelpenpad voor zover bekend de kleinste kavelruil ooit uit de geschiedenis van Stivas. 3 partijen ruilden 1.71.80 hectare grond waarmee tevens een lang gewenste recreatieve voorziening mogelijk werd.

In totaal was met deze 10 kavelruilen afgerond een bedrag van € 75.000 aan kadaster- en notariskosten gemoeid. Stivas heeft deze kosten gefinancierd vanuit het project Kavelruil Werkt!

Investeringen bereikbaarheid en bewerkbaarheid

Op dit moment wordt bij de deelnemers van de kavelruilen geïnventariseerd welke investeringen in bereikbaarheid en bewerkbaarheid op de nieuw verworven percelen gewenst zijn. Daarvoor kunnen ondernemers vanuit het project Kavelruil Werkt! een vergoeding van 40% met een maximum van € 800 per verworven hectare ontvangen.

Stivas

Stivas is een zelfstandige stichting die zich bezig houdt met verbetering van de (agrarische) ruimtelijke structuur. Hierbij ondersteunt de stichting agrarische bedrijven, overheden en andere belanghebbenden door het uitvoeren van structuuronderzoeken, advisering over verkavelingsmogelijkheden, begeleiding en uitvoering van vrijwillige kavelruil en advisering op alle terreinen van de agrarische structuur. De kracht van de organisatie is het contact met de individuele ondernemer en het vertrouwen dat over en weer bestaat en juist zo belangrijk is om tot resultaten te komen.